Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:108842 Gani Kastrati
10:00 2020:108835 Fatmir Krasniqi
10:00 2020:108835 Fatmir Krasniqi
11:00 2022:023132 Fatmir Krasniqi
11:00 2022:023132 Fatmir Krasniqi
13:00 2022:211281 Gani Kastrati
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:282324 Qemail Suka
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:202660 Sabaheta Kurteshi
10:30 2021:235188 Sabaheta Kurteshi
14:00 2023:005290 Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale