Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
P 2023:219774 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 28.05.2024
09:00
Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
C 2023:114002 Civile Kontestimore 28.05.2024
09:00
Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
PM 2023:242351 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 28.05.2024
10:00
Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
C 2019:113421 Civile Kontestimore 28.05.2024
10:00
Zyra e gjykatësit Edije Sezairi