Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
P 2018:070439 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 08.06.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
P 2021:056847 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 08.06.2023
13:00
Zyra e gjykatësit Gani Kastrati