30 (tridhjetë) ditë caktohet masa e paraburgimit

30 (tridhjetë) ditë caktohet masa e paraburgimit

PRIZREN – 11.11.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 (tridhjetë) ditë, ndaj të ndaj të pandehurit me iniciale L. B. nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale intoksikimi…

PRIZREN – 11.11.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 (tridhjetë) ditë, ndaj të ndaj të pandehurit me iniciale L. B. nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale intoksikimi i personit tjetër me narkotikë ose substanca psikotrope nga neni 270 KPRK-së .Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit, datë 07.11.2019 e cila masë do të zgjasë gjerë më datën 06.12.2019,  

Ekzistojnë bazat ligjore për caktimin e paraburgimit të parapara me nenin 187 par.1 nëpar.1.1 dhe 1.2 pika 1.2.3 të KPP-së, duke marrë parasysh peshën e veprës penale, mënyrën dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale – faktin se kemi të bëjmë me substanca të dyshuara për të cilat nuk dihet se çfarë përmbajtje dhe rrezikshmërie ka e cila është përdorur nga i pandehuri duke ia dhënë fëmijës 11 vjeçar e cila si pasojë e përdorimit i është keqësuar gjendja shëndetësore dhe për këtë është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK. Andaj, duke pasur parasysh peshën e veprave penale e cila në rastin konkret është e rëndë, pasi që i pandehuri dyshohet se ka kryer veprime kundërligjore duke vepruar në dëm të vlerave të shoqërisë ku mbrohet jeta e njerëzve shëndeti i popullatës e veçanërisht i të rinjve, mënyrën dhe rrethanat nën të cilat është kryer ky veprim kundërligjore, e duke pasur parasysh karakteristikat e tija personale, dhe në anën tjetër vendosmërinë e tij për të kryer këto lloje të veprave penale, të gjitha këto tregojnë rrezikun se i njëjti mund të përsëris veprat penale të natyrës së njëjte apo të ngjashme si dhe të ndikojë në mënyrë negative në ambientin dhe rrethin ku ai jeton, pasi që edhe efekti në opinion është po ashtu mjaft i rëndësishëm për momentin. Andaj, është konstatimi i gjykatës se caktimi i paraburgimit ndaj të njëjtit është i bazuar dhe i arsyeshëm për sigurimin e prezencës dhe zhvillimin normal të rrjedhës së procedurës penale.