Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurve për mashtrim

Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurve për mashtrim

Prizren, 20 janar 2022 – Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i procedurës – Fatmir Krasniqi, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë (30) ditë, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 19.01.2022 dhe mund të zgjasë deri më datën 19.02.2022, ndaj të pandehurve H.B., dhe Z.D., për shkak të…

Prizren, 20 janar 2022 – Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i procedurës – Fatmir Krasniqi, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë (30) ditë, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 19.01.2022 dhe mund të zgjasë deri më datën 19.02.2022, ndaj të pandehurve H.B., dhe Z.D., për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën mashtrimi nga neni 323 par. 1 lidhur me nenin 77 dhe 31 tëKodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjykata me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj të pandehurve ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar:

Nga muaji nëntor 2020 deri në muajin prill të vitit 2021, në Prizren, saktësisht në lokalin e tyre “Timi & Zaimi” Sh.P.K., me dashje dhe me anë të paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten dhe për t’i shkaktuar dëm material personave tjerë, i mashtrojnë apo vazhdojnë lajthimin e personave tjerë dhe me këtë i nxisin të dëmtuarit që të njëjtit të kryejnë veprime në dëm të pasurisë së tyre, në atë mënyrë që të pandehurit me qëllim të përfitimit pasuror në vitin 2020 krijojnë biznesin “Timi & Zaimi” SH.P.K., si agjenci punësimi, kinse për pajisjen e qytetarëve të Kosovës me viza pune për në Kroaci dhe Gjermani, nga të cilët kërkojnë plotësimin e dokumentacionit dhe si kundërvlerë paraprake marrin parapagime nga të dëmtuarit në shumat prej 300 (treqind) deri në 500 (pesëqind) euro, me ç’ rast secilit veç e veç i shkaktojnë dëm material ndërsa për vete në mënyrë të kundërligjshme përfitojnë dobi pasurore

Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.

Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh faktin se hetimet penale janë në fazën fillestare dhe me lënien e tyre në liri, ekziston rreziku se të njëjtit mund të arratisen jashtë vendit, mund të fshihen apo arratisen me qëllim të shmangies së përgjegjësisë penalo – juridike, dhe me këtë rast të shmanget nga organet e drejtësisë, pasi që i pandehuri Z.B., që nga muaji korrik i vitit 2021 është i kërkuar me Urdhër arrest, nga kur ka qenë i paarritshëm për organet e drejtësisë.

Nga të lartcekurat, Gjykata ka ardhur në se në rastin konkret caktimi i paraburgimit është i domosdoshëm dhe i arsyeshëm, për zhvillimin e rregullt dhe normal të procedurës penale, kështu duke parandaluar përsëritjen e veprës penale nga të pandehurit, por mund të kryej edhe ndonjë vepër penale të natyrës më të rëndë me pasoja më të mëdha, andaj duke pasur parasysh faktet dhe rrethanat e lartpërmendura, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, Gjykata vendosi për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve në kohëzgjatje prej një (1) muaji.

Shënim: Kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në Gjykatën e Apelit, ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.