Tridhjetë ditë caktohet masa e paraburgimit

Tridhjetë ditë caktohet masa e paraburgimit

PRIZREN – 14.10.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditë, ndaj të pandehurit me iniciale A.L nga fshati Piranë, Komuna e Prizrenit, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale…

PRIZREN – 14.10.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditë, ndaj të pandehurit me iniciale A.L nga fshati Piranë, Komuna e Prizrenit, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 3  lidhur me para.1. , lidhur me veprën penale, dhuna në familje nga neni 248 para.1,2 dhe 3 të KPRK-së, si dhe veprës penale kanosje nga neni 181 para.1 të KPRK-së, lidhur me veprën penale dhuna në familjen nga neni 248 para.1,2 dhe 3 të KPRK-së. Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit, 11.10.2019,dhe do të zgjasë deri më datën 10.11.2019.

Sepse me datë 10.10 .2019, në orë të pavërtetuar në fshatin Piranë Komua e Prizrenit, saktësisht në shtëpinë e tyre të përbashkët i pandehuri, ushtron dhunë të vazhdueshme sistematike, dhe atë në prani të prindërve të tij, duke e keqtrajtuar fizikisht, ku fillimisht e godet me rryp të pantollonave në pjesë të ndryshme të trupit, me të cilat veprime të dëmtuarës i shkaktojnë lëndime të dukshme trupore të kostatuar nga raporti mjekësor i Shërbimit Urgjent.

Se me datë kohë dhe vend të njejtë, të përshkruar si në dispozitivin I në fshatin Piranë saktësisht në shtëpinë e tyre familjare, seriozisht e kanos të dëmtuarën-bashkëshorten e tij me iniciale N.SH., me qëllim frikësimi ose të shkaktimit të ankthit, me çrast tek e dëmtuara shkakton frikë, ankth dhe pasiguri.