konferencë për media

konferencë për media

Konferencë për shtyp

Gjykata Themelore e Prizrenit sot mbajti konferencën me media ku u prezentua raporti i punës vjetore për vitin 2014 të kësaj gjykate. Kryetari Ymer Hoxha gjatë prezentimit të raportit të punës për gjykatën  ka njoftuar  për zvoglimin e numrit të lëndëve të bartura,të kryera për vitin 2014, kemi gjithsej 45764 lëndë . Këta tregues janë rezultat i reformave të cilat janë ndërmarr në gjykatë gjatë vitit 2014.

Edhe pse gjykata vazhdon të veprojë me kapacitete të kufizuara, efikasiteti i gjyqtarëve gjatë vitit 2014 ka qenë 118.04%, që është dëshmi  e përkushtimit të stafit të gjykatës Themelore në Prizren.Sipas Kryetarit të kësaj gjykate, gjykata vazhdon të ketë nevojë edhe për  gjyqtarë shtesë për përkthyes, për rritjen e numrit të stafit administrative, në atë mënyrë që të shtohet niveli I efikasitetit në këtë gjykatë.Gjatë periudhës raportuese gjykata ka  bashkpunuar ngushtë me mediat, OSBE-në, policinë prokurorin me organizatat joqeveritare e në veqanti me OJQ Ec Ma Ndryshe, ku së shpejti në bashkpunim me këtë organizat do të dal numri I ri I buletinit informative, ku do të ketë informata për punën e Gjykatës Themelore në Prizren,